BINGO BLITZ! SUNDAY, MAY 9,2021 GIFTS!

 𝗦𝗨𝗡𝗗𝗔𝗬, 𝗠𝗮𝘆 𝟵/𝟮𝟭 𝗚𝗜𝗙𝗧𝗦 ~~ #1, #2, #3, #4 𝗚𝗜𝗙𝗧 #𝟰 – Credits! (Fan Page)http://gnocchi-www.buffalo-ggn.net/bingo2-v2-bingoblitz/… 𝗚𝗜𝗙𝗧 #𝟯 – Credits/Double Daubs PACK! (Fan Page Story)http://gnocchi-www.buffalo-ggn.net/bingo2-v2-bingoblitz/… 𝗚𝗜𝗙𝗧 #𝟮 – Single/Double Daubs PACK! (Notification)http://gnocchi-www.buffalo-ggn.net/bingo2-v2-bingoblitz/… 𝗚𝗜𝗙𝗧 #𝟭 – Chargers! (Notification)http://gnocchi-www.buffalo-ggn.net/bingo2-v2-bingoblitz/…

Read More »